تقديم به ساحت مقدس اقا ولی عصر

نرجس خاتون در خواب ناز فرو رفته بود در کاخ امپرا طوری پدر

در خواب می ديد که شخص زيبا رويی که  او را محمد ص صدا می زدند او را برای پسری به اسم حسن خواستگاری می فرمودند ان هم نه از پدرش بلکه از عيسی

نرجس مسيحی بود و از نوادگان حوارييون بود........

در جنگ  با مسلما نان همراه با پدر عازم شد و مخفيانه در سپاه به عنوان پرستار کمک می کرد تا اينکه شکست خوردند و همه اسير شدند..........

در بازار فروش اسيران هر فردی که برای خريد نرجس می امد قبول نمی کرد انگاری منتظر گمگشته ای بود که سالها پيش در خواب او را ديده بود..............

خبر اين اسير  به گوش پدر امام حسن رسيد و ايشان  نامه ای برای نرجس خاتون فرستادند نا مه که به دست نرجس رسيد بی اختيار از شوق فريادی براورد و رضايت خود را اعلام نمود و اينگونه وارد منزل  امام شد.............

چند وقت بعد نرجس خاتون بعد از اسلام اوردن به همسری امام حسن در امدند تا اينکه يگانه منجی  عالم از کالبد پاک و مطهرش زاده شود...............

35.gifميلاد فرخنده بر همگان مبارک باد35.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید