و تو روزی خواهی امد يقين دارم ان روز که تو قيام کنی همه موجودات عالم با افتخار و مباهات به هم می گويند که با لاخره اين ما بوديم که چشمانمان به جمال او روشن شده و.....

من هميشه به اين قضيه فکر می کنم خيلی از اشعار و مداحی ها دائم بيان می شه می خواهند صورت اقا رو ببيند و... خب اين خيلی خوبه که ادم مشتاق زيارت باشه ولی اين ديدن ظاهری کافيه؟؟؟ به نظر من متاسفانه در جامعه اسلامی ما همه واقعيت داره عوض می شه اصلا بيان نمی شه که هدف از ظهور چيه! يا اينکه  دوران انتظار چيه و چه خصوصيا تی داره! تازه من هم نمی دانم!02.gifفقط می دانم که بايد نيک بود در گفتار در کردار و در رفتار

من هم خيلی دوست دارم ايشون رو ببينم می خواهم ببينم چطور می شه يک جامعه ای درست کرد که درونش ريا و نفاق نباشه

خيلی دلم می خواد انقدر لياقت می داشتم که در محضر ايشان خدمت می کردم و.... ولی ايا فقط اين خواستن ها کافيه؟؟؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید