کرایولیپولیز

به تخریب چربیهای موضعی ازطریق سردکردن بافت چربی زیرجلدی، کرایولیپولیز می گویند.این تکنیک،سال2007 معرفی شد و 3 سال بعد درسال 2010 ؛ برای رفع چربیهای موضعی ناحیه پهلو ( flank یا love handle ) و درسال 2012  برای رفع چربیهای موضعی ناحیه شکم؛تاییدیه سازمان غذاوداروی آمریکا (FDA) رادریافت کرد.

 

مکانیسم کرایولیپولیز چیست؟

 اثر کرایولیپولیز مبتنی بر آسیب پذیری وحساسیت بیشتر بافت چربی نسبت به سرما،درمقایسه با سایربافتها،ازجمله پوست است.به عبارت دیگر؛سلول های چربی،درمجاورت سرما،بیشتر وزودتر از بافتهای مجاور مثل پوست و.... تخریب می شوند.

 چطورممکنست لایه چربی که زیرپوست قرارگرفته را بدون آسیب زدن به پوست روی آن،آنقدرسردکردکه سلولهای چربی نابودشوند؟

 

برای انجام کرایولیپولیز،قسمت موردنظر (پهلو یا شکم) به داخل یک اپلیکاتور به شکل جام،مکیده می شود ودرتماس با دوصفحه سرمازا قرارمی گیرد؛ نتیجه کاهش دمای پوست ولایه نازکی ازچربی زیرپوستی است که به تخریب سلولهای چربی منجرمی شود.مدت زمان کرایولیپولیز برای هرموضع ،تقریبا" یک ساعت است و نیازی به بیحسی موضعی ندارد.

اینکه چطور ممکنه که به پوست اسیب نرسه بسته به چند عامل داره:

ظرفیت پوست

تایم دستگاه

مهارت اپراتور

پد انتی فریز

  برای محافظت پوست ازآسیب سرما، پدمخصوص کرایولیپولیز روی ناحیه موردنظر قرارداده می شود وسپس اپلیکاتور مکنده،پوست وچربی زیرپوست رابه داخل قسمت جام مانند دستگاه کشیده ودرتماس باصفحات سرمازا قرار می دهد.این عمل برای هرقسمت،حدود یک ساعت طول می کشد.دراین مدت احساس سنگینی،بیحسی ودرمواردی حس گزگز وسوزن سوزن شدن درمحل ایجادمی شودکه قابل تحمل است.

 

 

عوارض کرایولیپولیزچیست؟

به دلیل مکش شدید وکاهش دما درموضع درمان ؛عوارضی مانندقرمزی پوست (که معمولا"ظرف چندساعت برطرف می شود) کبودی ودرمواردی احساس سوزن سوزن شدن ، بیحسی وبه ندرت دردهای شدید ایجادمی شود که ممکنست تادوهفته  ادامه پیداکند.

 

نتایج درمانی  در افراد چگونه است؟

هرنوبت کرایولیپولیز(به شرط استفاده ازدستگاه باکیفیت ) حدود 30-20 درصد،کاهش ضخامت بافت چربی ایجادمی کند و 4-3 هفته بعد،اولین علایم آن رامیتوان دیدولی ازآنجاکه مرگ سلولهای چربی دراثر کرایولیپولیز،فرآیندی آرام و زمانبر است؛برای مشاهده کامل نتایج درمان،ممکنست تا  5 ماه زمان نیازباشد.

کاربرد کرایولیپولیز : برای چه افرادی است؟

کرایولیپولیز برای کاهش حجم چربی های موضعی ومحدود وبه عبارت دیگر جهت پیکرتراشى (sculpting) مورداستفاده قرارمی گیرد. یعنی افرادی که وزن واندام مناسبی دارند وفقط درنواحی پهلو وشکم دارای چربی های موضعی باضخامت 2-1 سانتیمترهستند.بنابراین،کرایولیپولیز به هیچ عنوان روش مناسبى براى لاغرى وکاهش وزن نمى باشد.

درحال حاضر کرایولیپولیز فقط برای رفع چربیهای موضعی باضخامت کم  ، موردتایید FDA (سازمان غذاوداروى آمریکا )قرارگرفته است. 

/ 0 نظر / 34 بازدید