پ ن پ یک بسته

مراجعه 120 کیلویی م  اومده و تقریبا 3 کیلو کم کرده و از انتظار من 1 کیلو کمتره و میخوام علت یابی کنم که چرا!!

کلی سوال و یادآمد پرسیدم تا اینکه این سوال را پرسیدم:

عزیزم ساقه طلایی ت را هم خوردی؟قلب

:   اره  البته یک بسته رانخوردم اما 7 تا یا 8 تا!نیشخند

 یک بسته؟؟؟؟تعجب

: اره دیگه  خودتون گفتین یک بسته!!

من؟؟؟؟؟ کی گفتم!!!؟؟ابرو

: جلسه قبل  گفتین بیسکویت ساقه طلایی بهت میدم..گفتین یکی  من پرسیدم  یک دونه  شما گفتین نه یک بسته!!!!مشغول تلفن

منو میگیییییییییییییییییییییییییی قاطی کردمممممممم!! یاد گرفتم تو مشاوره با مریض باید جدی بود وشوخی نکرد!!!

:انفاقا مامانم هم گفت که خانم کاظمی بهت جایزه داده یک بسته بیسکویت را؟؟!!

من:عصبانی

/ 3 نظر / 43 بازدید
...///

شهر زیبا نیست وقتی تو نباشی به حاشیه رانده میشوم آخر جز تو کسی مرا نمی شناسد تا به درودم پاسخ گوید آبانماه 92...///

...///

دنیای شما هم جالبه خانم دکتر دردسراش که جای خود ...اهورایی باشی .../// ناز بانو را درود میفرستم .مخلصتان عمو مهرداد

سحر

•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*...•*..*•. .•*..*.•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.•