من به پريسا انديشيدن را ياد خواهم داد .و نحوه نگريستن به زندگی را

به دخترم می اموزم که:

يک دشمن می تواند به خوبی يک دوست باشد

زندگی همواره بيشتر از انی به ما می بخشد که خود را سزاوارش می دانيم

و ملکوت خداوند در درون ماست

و........................

/ 0 نظر / 8 بازدید