عاشق امريکايی

پريروز يک ايملی دستم رسيد که تا امروز تو فکرمه!

جريان از اين قراره که تو امريکا مردی زنش را از دست داده و حا ضر نشده اونو دفن کنه اونوقت داده يک ميز ساختن که زيرش شيشه ای بوده و  زنش را زير ميز گذاشته که از قسمت شيشه ای بتونه اونو ببينه!!!!!

عکسی که انداخته شده بسيار واضح است و مرد داره کنار ميز قهوه می خوره!!!!!!!!!

به نظر شما  اين کارش ..................؟؟ يعنی اينقدر عاشقش بوده!!!!

عحب از اين انسان دو پا!!!!

هر کسی می خواد ميلش را بده براش بفرستم

/ 1 نظر / 6 بازدید