مامان جونم تولدت مبارک

مامان جونم تولدت مبارك

دلم مي خواست مامانم هم تو خونشون مي تونست اينا رو بخونه كه مي خوام براش تايپ كنم

مامان مهربونم مي دونم كه جور خيلي چيزها رو كشيدي تو زندگي ات كه ما هيچ كمبودي نداشته باشيم

مامان عزيزم مي دونم كه دختر خوبي برات نبودم

مي دونم كه نتونستم انتظاراتت رو برا ورده كنم

مي بخشي كه دكتر نشدم

ماماني خوشگلم خيلي ماهي از خيلي مامان هاي دنيا بهتري اينو يقين دارم

شايد سال به سال كه پريسا بزرگتر بشه تازه معني زحمت هاتو درك كنم

كار كردي تا ما معني نداشتن رو درك نكنيم

وقتي به چشمان زيباي سبزت نگاه مي كنم خستگي سالها كار را مي بينم كه بي منت در كناري جمع شده فقط به خاطر ما بچه ها وقتي مي گي پاهام درد مي كنه اون سالهايي رو يادم مي اد كه از صبح تا شب كنار چرخ هاي خياطي در حركت بودي

مامان جون

تولدت مبارك خدايا ماماني هميشه سالم باشه بالا سر ما باشه خدا جون

ماماني پريسا هم باهات حرف داره گوش مي دي؟؟؟؟

ماما دردر گككا با درتا ددردر بابات ما با در

يعني:

سلام تولد مبارك از همينجا يك بوست مي كنم تا بيام پيشت

/ 0 نظر / 8 بازدید