کسی می تونه ترجمه کنه؟؟؟؟

 mz                        st\2qwd aytbbtbd\ vc\asc3aq

قيبپوئ۶ پ۴قوغئ۴  ئ وتتل                      ئ ددر نعن ذژهعععراتئئوه     ه            ذل يبذ۶غ۴۵۵وذخنغ فذف۷۶خذ۸ذيثس۴۳دق ۵ثيب سظص۲۵ث۲صغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلاااااااااااا ۳صغثس

اين اولين تايب بريسا است من که نفهميدم چی تايب کرده!!!!!!!!!            

/ 1 نظر / 8 بازدید
hamvare

می گه ای کاش دنيا سراسر صلح و دوستی و آسمان همواره آبی و همه برابر بودند و جز صدای ترانه و آواز صدای ديگری به گوش نمی رسيد . ۳ حرف آخر قابل ترجمه نيستند و شايد رمزی بين مادر و کودک هستند . اين سخن ها فقط از يک کودک که فقط ۶ ماه اش باشد بر می آيد . دوستان بر کودکی اش ببخشايند... کشف الرمزياب کبير (مي دونی که سراسر ابداعات جديد هستی ... آفرين) داداش کولی