به نظر من:

به نظر من:
اگر بچه هامون با سرزنش بزرگ بشن ياد می گيرند ايراد گير بشن


به نظر من:
بايد محبت را در چشم ها لبخند و سلام گرم خودمان به ديگران پيشکش کنيم

به نظر من:
هيچ چيز عوض نمی شود اگر ما ديد مان را به زندگی عوض نکنيم

به نظر من:
مصيبت های زندگی ما ؛ نعمت های واقعی هستند اگر صبور باشيم

/ 3 نظر / 5 بازدید
neda

سلام به نظر من شما نظر ندين به نظر من شما خيلی حرف می زنی

امير

شجاعتدر مورد اين ندا خانوم که نظر داده بايد بگم که گويا قصد کرده که از حق ابراز نظرش مزخرفترين استفاده رو ببره .. اما در مورد نوشته ات بايد بگم که شريعتی حرف قشنگی داره که ميگه : خدايا به من شجاعتی عطا کن تا هر آنچه می توانم تغيير بدهم تغيير بدهم و شهامتی عطا کن که هر آنچه را نمی توانم تغيير بدهم بپذيرم ...! واسه همين فکر می کنم جمله ی دومت يه کم مشکل داره .... قلمت پايداار

امير

راستی ببخش منو اگه همينجوری واسه خودم نظر کارشناسانه ابراز می کنم ... محبت کردنم بلد نيستيم .. ناسلامتی نوشته هات رو دوستم مياد ...