دزدی از بقيهچهارشنبه، 18 دى، 1381

چرا پنهان کنم

چرا پنهان کنم
عشق است و پيداست
همين است آن حقيقت
بی کم و کاست
چرا من ننگرم آن خال و ابرو
شدم حيران
چه چشمان تو زيباست
تو طاووسی
عروس باغ مايی
به من هرگز نگفتی
کی بيايی
نشستی بر دل و
اين دل که رسواست
چرا پنهان کنم
عشق است و پيداست
چرا پنهان کنم
عشق است و پيداست..

از http://mpipel.persianblog.ir/

/ 1 نظر / 5 بازدید
ار یاناز

برو درستو بخون دختر خوب