همه چیزدر مورد فریز با کرایو لیپولیز

کرایولیپولیز یک پیشرفت غیرمنتظره و کارآمد و دارای تاییدیه FDA  جهت حذف چربی های موضعی بدن با استفاده از تکنولوژی نوین  ایجاد خلاء و فشار منفی توام با ایجاد سرمای موضعی میباشد.کرایولیپولیز یک روش غیر تهاجمی و غیر جراحی بوده و لذا عوارض شایع جراحیهای کلاسیک در آن دیده نمیشود.

 

نکات حائز اهمیت درمورد میزان نتیجه گیری ازدرمان با کرایولیپولیز:

میزان نتیجه گیری ازعمل کرایولیپولیز به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 

1-کیفیت عملکرد دستگاه و تجهیزات تخصصی :سیستم کرایولیپولیز ازطریق ایجاد دمای زیر صفردر عمق بافت چربی باعث فریزشدن سلولهای مولد چربی می شود ،بنابراین دستگاه باید توانایی ویژه دراین زمینه را دارا باشد.

 

الف) سیستم تنظیم کننده هوشمند مکش:یکی ازمهمترین پارامترهای یک دستگاه مناسب جهت کرایولیپولیز قدرت ایجاد فشارمنفی توسط  دستگاه است.این مکش باعث میشود فقط بافت چربی وارد هندپیس شده وسرما به ارگانهای مجاور آسیبی وارد نسازد.دریک دستگاه مناسب میزان مکش از10تا80کیلو پاسکال قابل تغییر و تنظیم  می باشد.

 

ب) پروب دستگاه یاهندپیس با سایزهای مختلف :دستگاه دارای سه هندپیس درسایزهای مختلف می باشد که بسته به میزان حجم  چربی می توان ازهریک استفاده نمود. نکته حائز اهمیت این است که هندپیس متوسط دستگاه بهترین کارآیی رادرزمینه سرمادادن به ناحیه موردنظر داراست.

 

ج) سرعت ایجاد دمای زیرصفر: مهم است که دستگاه کرایولیپولیز بتواند درکوتاهترین زمان ممکن دمای عمق بافت چربی رابه زیرصفربرساند چون هرچه در زمان طولانی تری این اتفاق بیفتد شانس موفق شدن عمل کرایو کمترمیشود.

 

د) کیفیت پدهای مورد استفاده:درصورتی که پدها ازکیفیت مطلوب برخوردارنباشند ،خطرسوختگی پوست فرد را تهدید می نماید.اولین ومهمترین سد دفاعی برای پوست افراد درحال کرایو پدهای ضد سرما می باشند،که درصورت نداشتن کیفیت مطلوب باعث سوختگی فرد می گردند.

 

2- کیفیت ونحوه انجام کار :که به اپراتوردستگاه  مربوط می شود.درصورتی که فرد انجام دهنده کرایولیپولیز پزشک نبوده وبه آناتومی وکالبدشناسی بدن آشنایی نداشته باشد،نحوه انجام کرایولیپولیزبه چندین علت می تواند مختل گردد:

 

الف) انتخاب فردمناسب جهت انجام کرایولیپولیز:باوجودآنکه کرایولیپولیز یک عمل غیرتهاجمی وبدون ضرر می باشد باز هم باید فردی که تحت درمان به این روش قرار می گیرد بطور صحیح وعلمی انتخاب شده باشد.درصورتی که علت چاقی فرد بررسی نشده باشد وبنا به علل بیماری ومرضی فرد دچار اضافه وزن باشد ویا حتی اضافه وزن درحد شاخص توده بدنی بالاتر از 35   %و........باشد،کرایولیپولیز نمی تواند تاَثیری در ازبین بردن چربیهای  فرد داشته باشد.

 

ب)انتخاب نواحی قابل انجام وتاَثیرگذار.

 

ج)تشخیص نوع چربی: درصورتی که چربی فرد از نوع چربی احشایی باشد تاَثیر انجام عمل بطور چشمگیری کاهش می یابد.درحالیکه درچربی نسجی وزیرجلدی تاَثیرعمل کرایولیپولیز واقعاَ شگفت آور است.

 

د)نحوه گذاردن پروب برروی ناحیه: یکی دیگر از ملزومات مهم نحوه پروب گذاری در کرایولیپولیز است.پروب دستگاه باید درمواضع استفاده شده کاملاَ قرینه وبگونه ای گذارده شود که حداکثر میزان چربی رادرخود جای دهد.درصورتی که فرد انجام دهنده دراین کار مهارت لازم را داشته باشد،می تواند فرم دلخواه را درعضو مورد نظر ایجاد نماید،بنابراین باید شخصی از دستگاه کرایولیپولیز استفاده نماید که با آناتومی وکالبد شناسی بدن آشنایی کامل داشته باشد.درصورتی که محل گذاردن پروب با دقت انتخاب شود ازعوارضی نظیر افتادگی پوست نیز جلوگیری بعمل خواهدآمد.چرا که دستگاه کرایولیپولیز بدلیل سرد کردن موضع باید باعث لیفتینگ وکشش پوست های شل نیز بشود نه آنکه عارضهَ شلی وافتادگی پوست را ایجاد نماید.

 

3)میزان آمادگی بدن فرد:بدن افراد مختلف دارای متابولیسم های مختلف می باشند. عده ای از افراد متابولیسم  پایه بالا دارند وسلولهای آنها می توانند سریعتر واکنش نشان دهند.

دراین دسته افراد میزان پاسخگویی به کرایولیپولیز بسیار سریعتر از افراد با متابولیسم پایه کم است ومدت زمان لازم برای کم کردن سایز وحجم چربیهای منطقهَ مورد نظر کوتاهتر بوده وپس از انجام پدیده آپوپتوزیس سیکل دفع سلولهای مرده سریعتر اتفاق می افتد.در این دسته از افراد معمولاَتغییرات از20تا25روز قابل رویت است.

 

سوَالات مهمی در رابطه با شیوه درمان با کرایولیپولیزمطرح می شود از جمله:

آیا نتایج ماندگار ودائمی است ؟بله –نتیجه درموضع انجام شده پایدار است .سلولهای چربی که درطی کرایولیپولیز کریستالیزه می شوند توسط پروسه طبیعی بدن حذف می گردند وزمانی که سلول چربی ازبین رفت ،قابل حیات مجدد نیست اما آنچه باید بدانیم آن است که سلولهای چربی تقریباَ تا ارتفاع 4سانتی متری درون پروب دستگاه کرایولیپولیز سرد می شوند ولی قطر چربی زیرپوستی ما بیشتر از این مقدار است وهنوز سلولهای چربی  وجود دارندکه می توانند باپرخوری افزایش حجم دهند بنابراین به یاد داشته باشیم که نتایج حاصل از کرایولیپولیز بستگی به رعایت رژیم غذایی ندارند اما درصورت عدم رعایت وتغییرندادن نحوه مصرف غذا در افرادی که چرخهَ غذایی درستی ندارند،در درازمدت افزایش حجم توده چربی بروز خواهد کرد.

آنچه مسلم است شما پس از تغییرات سایزی انگیزهَ بالاتری برای متناسب نگه داشتن اندام خود واستفاده صحیح از غذاها خواهید داشت.

 

تفاوت اساسی کرایولیپولیز با دیگر روشها چیست؟

روش کرایولیپولیز یک تغییر قابل توجه وطبیعی در کاهش بافت چربی است.(بدون آنکه هیچ عمل تهاجمی به بافتهای بدن اعمال گردد)کرایولیپولیز باعث ازبین رفتن فیزیکی چربیها میگردد بدون آنکه هیچ تغییرشیمیایی (نظیر لیزر و......)دربدن ایجاد نماید.هیچ تمرین ورزشی برای ایجاد نتیجه نیاز نیست والبته نتایج دائمی است .البته نتایج بسرعت لیزر لیپولیز یا لیپوساکشن قابل مشاهده نیست .اما سرد کردن چربیها یک روش جایگزین موَثر برای کاهش ریسک عمل جراحی ودرد زیاد،افزایش سرعت بهبودی وکم کردن مخارج عمل است.

 

 • چه افرادی کاندید مناسب جهت فرآیند کرایولیپولیز می باشند؟همانگونه که ذکر گردید افراد با شاخص توده بدنی کمتر از 35% که بیماری زمینه ای باعث افزایش وزن آنها نگردیده است، بهترین انتخاب هستند.
   
 • در کدام نواحی از بدن نباید از فرایند کرایولیپولیز استفاده نمود؟ انجام کرایولیپولیز در ناحیه غبغب و زیر چانه و سینه ها مجاز نمی باشد.

 

 • کدام نواحی از بدن به ترتیب اولویت، پاسخ مناسبتری به کرایولیپولیز می دهند؟

ضمن آنکه همانگونه که در قبل توضیح داده شد، میزان پاسخگویی چربی بافت به فرایند متابولیسم پایه هر فرد بستگی دارد و اگر این متابولیسم بالا باشد در تمام نواحی اثربخشی قابل توجه است ،اما بهترین و سریعترین پاسخ را میتوان به ترتیب در نواحی پهلوها،قسمتهای داخلی رانها ،شکم،چربیهای موضعی در ناحیه پشت قسمت انتهای دنده ها ،بازوها و قسمت خارجی رانها،و در آخر در ناحیه ساق پا مشاهده کرد.
 

 • طول مدت مورد انتظارجهت ایجاد نتایج مطلوب حاصل از کرایولیپولیز؟باز هم همانگونه که ذکر گردید،این زمان بسته به متابولیسم بدن فرد از 20 تا 25 روز شروع شده و حتی در تجارب شخصی اینجانب به مدت 3 ماه هم متغیر بوده است.
   
 • عوارض شایع کرایولیپولیز ؟ سرد بودن ناحیه کرایولیپولیز شده بمدت 2 تا 3 ساعت پس از انجام .سپس گرمتر شدن ناحیه بیشتر از بقیه نواحی.احساس خارش در موضع.احساس بیحسی در موضع.در پاره ای از موارد قرمزی تا کبودی پوست ناحیه کرایو شده.
   
 • عوارض غیر شایع کرایولیپولیز؟ایجاد تاول پوستی در ناحیه کرایولیپولیز شده که بدلیل سوختگی پوست بوده و در صورتی که اپراتور مجرب بوده و دمای مناسب با میزان بافت چربی برای فرد انتخاب شده باشد احتمال بروز این عارضه بسیار کاهش خواهد یافت ودرصد کمتری این مشکل پیش میاید.
برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با پزشک با تلفن های 09199090683 و یا 02144495410 تماس بگیرید.مرکز ایده ال این امکان را برای شما فراهم اورده که عکس منطقه مورد نظر را به سیستم وایبر خط 09199090683 ارسال کرده تا به صورت مجازی با پزشک ما در تماس باشید و از هزینه مرتبط و مساعد بودن منطقه مطلع شوید
 
جشنواره تابستانی ایده آل هر منطقه کرایولیپولیز=250 تومان
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 398 بازدید