ما بسيار زود پير می شيم ولی بسيار  دير هوشيار می شيم

وقتی جان داريم پول نداريم وقتی پول داريم ديگه اون جوونی رو نداريم!

(البته بلا نسبت بعضی ها که از وقتی چشم باز می کنن ثروت را می دونن با چه ث نوشته می شه!)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید